(

Promocja

Redukcja nakładu kapitału

Promocja inwestycji w obszarze regionalnej działalności gospodarczej (GRW-G)

 • Dyrektywa "Wachstumsprogramm für kleine Unternehmen" (Program Wzrostu Małych Przedsiębiorstw): Dofinansowanie w wysokości do 40% dla małych przedsiębiorstw (poniżej 49 zatrudnionych), wielkość inwestycji do 1,5 miliona euro, decyduje jednak spełnienie warunku, że ponad połowa obrotów jest wypracowana w regionie, MP z branży podlegającej promocji
 • "Duża dyrektywa": Dofinansowanie zależne od punktów procentowych dla większych przedsiębiorstw (ponad 49 zatrudnionych), z wielkością inwestycji od 1,5 miliona euro, pod warunkiem przynależności do podstawowych obszarów promocji w obrębie 9 klastrów kraju związkowego Brandenburgia i osiągania długotrwałych efektów strukturalnych

Publiczne programy kredytowe, wsparcie kapitału własnego i poręczenia

 • Programy kredytowe i poręczenia
 • Kredyty o korzystnym oprocentowaniu na inwestycje i środki obrotowe (odsetki kredytu niższe niż odsetki rynkowe)
 • Państwowe poręczenia w celu zabezpieczenia kredytów

Program promocji "Nachhaltige Stadtentwicklung" (Długofalowy rozwój miasta) dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dofinansowanie do 50% (maks. 200.000,- euro) wydatków kwalifikujących się do dotowania dla małych i średnich przedsiębiorstw osiedlających się w śródmieściu Cottbusu. Pierwszeństwo ma przy tym ożywianie istniejących, niezajętych nieruchomości. Więcej informacji pod adresem: www.cottbus.de/unternehmer

Zmniejszanie kosztów eksploatacji

Wsparcie przez Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit)

 • Dodatki integracyjne - zależne od grupy osób: Ogólne dodatki integracyjne, dodatki integracyjne dla starszych pracobiorców, dodatki integracyjne dla niepełnosprawnych i inwalidów, dodatki integracyjne dla szczególnie dotkniętych inwalidów (od 55 lat)
 • WeGebAU - dokształcanie starszych pracobiorców o niskich kwalifikacjach i niepełnym zatrudnieniu w przedsiębiorstwach: Możliwe dofinansowanie kosztów dokształcania i ew. sprawdzenie możliwości dofinansowania kosztów płacy podczas udziału w szkoleniu
 • Podnoszenie kwalifikacji / dokształcanie przed rozpoczęciem pracy
 • Bezpłatne doradztwo dot. kwalifikacji i demografii

Badania & rozwój - promocja

 • "Innovationsgutschein" (bon innowacyjny): Jednorazowe i kompletne dofinansowanie obcych świadczeń (maks. 3.000 euro) w przypadku braku tych kompetencji w przedsiębiorstwie lub kilkakrotne wsparcie po 15.000 euro co 12 miesięcy
 • "Asystent innowacji" - dwa lata dofinansowania kosztów osobowych zależnie od płaconego wynagrodzenia, razem do 30.000 euro i do 50% dopłat do przedsięwzięć badawczych i rozwojowych, których celem są nowe lub udoskonalone produkty lub usługi rynkowe
 • Dyrektywa "Forschung und Entwicklung von KMU" (Badania i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw), adresaci promocji: Małe i średnie przedsiębiorstwa gospodarki i sektora usług w kraju związkowym Brandenburgia, które prowadzą działalność podlegającą dotowaniu przez GRW; tematy promocji - opracowanie nowych produktów, procesów i technologii; wysokość dofinansowania: Dopłata w wysokości do 400.000 euro w formie finansowania udziału do 50% wydatków podlegających dotowaniu

Inne promocje

 • Atrakcyjne modele leasingu maszyn i wyposażenia

Strategiczne planowanie personelu i kwalifikacji (oferty LASA Brandendenburg GmbH)

 • Doradztwo profilowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podnoszenie kwalifikacji w odniesieniu do przedsiębiorcy i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw: Dofinansowanie do kosztów dokształcania do 70%, maks. 3.000 euro na przedsiębiorcę / pracownika z obowiązkiem ubezpieczenia socjalnego (na rok), wszystkie kwalifikacje na podstawie zakładowego zapotrzebowania na kwalifikacje, bez kwalifikacji odnoszących się do wykształcenia zawodowego, ustawowo obowiązkowych kwalifikacji i szkoleń produktowych
 • Promocja ogólnego wykształcenia zespołowego (części wykształcenia zawodowego w zespole, przygotowania do egzaminu)
 • Promocja dodatkowych kwalifikacji (przekazywanie dodatkowych kwalifikacji, przekazywanie kompetencji kluczowych)

Spółka EGC mbH bezpłatnie udzieli wsparcia Tobie i Twoim partnerom w opracowaniu optymalnego modelu promocji.